OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK POD ADRESEM www.zpcbaltyk.pl

 

1.  Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1.1 O ile nie ustalono inaczej na piśmie, do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy osobą składającą zamówienie (dalej: „Kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej: „Zamówienia”) prowadzonego pod adresem www.zpcbaltyk.pl (dalej: „Sklep”) a sprzedawcą działającym pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego Bałtyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103943, NIP 888-269-98-50, REGON 911297992, adres e-mail: sekretariat@zpcbaltyk.pl (dalej: ”ZPC Bałtyk”) mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

1.2 Dla uniknięcia wątpliwości, do Zamówień nie mają zastosowania żadne ogólne warunki sprzedaży/dostawy/zakupu/itp. stosowane przez jakiegokolwiek Kupującego we własnym zakresie.

1.3 OWS są dostępne na następującej stronie: www.zpcbaltyk.pl oraz w siedzibie ZPC Bałtyk, a ponadto na prośbę Kupującego zgłoszoną pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt. 1.1. OWS Kupujący może otrzymać ich skan na wskazany adres email lub wydruk na wskazany adres stacjonarny. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z OWS.

1.4 ZPC Bałtyk zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS, od czasu do czasu, w następujących przypadkach: (I) zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana podejścia organów administracji publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą niniejszych OWS, (II) zmiana praktyk rynkowych lub zmiany dotyczące Produktów, (III) zmiana okoliczności biznesowych leżących u podstaw przyjętego systemu sprzedaży, (IV) inne ważne i uzasadnione przyczyny, poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej Sklepu o której mowa w punkcie 1.4 OWS. Zmiana OWS będzie miała zastosowanie do Zamówień złożonych opublikowaniu nowej wersji OWS w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji postanowień OWS obowiązujących w chwili składania Zamówienia.

 

2. Dane osobowe

2.1 Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep, w tym Kupujących, jest ZPC Bałtyk.

2.2 Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez ZPC Bałtyk jako administratora danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres: ZPC Bałtyk, ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk lub mailem na adres: sekretariat@zpcbaltyk.pl.

2.3 Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w pkt 2.1 OWS, w tym wszelkie informacje, do których podania zobowiązana jest ZPC Bałtyk na podstawie obowiązujących przepisów,  znajdują się w Polityce Prywatności ZPC Bałtyk pod adresem https://www.zpcbaltyk.pl/polityka-prywatnosci/

 

3. Zamówienia

3.1 Zamówienia na Produkty mogą być składane przez Internet za pośrednictwem Strony www.zpcbaltyk.pl.

3.2 W celu złożenia Zamówienia , należy wybrać produkty znajdujące się w ofercie Sklepu (dalej: „Produkty”) do koszyka, wybrać sposób ich dostarczenia, tj. : wysyłkę na terenie Polski lub odbiór osobisty w punktach wskazanych przez ZPC Bałtyk. W przypadku wyboru odbioru osobistego należy wybrać z listy punkt odbioru. Następnie należy podać niezbędne dane do wysyłki i kontaktu w związku z Zamówieniem. Dane te muszą być prawidłowe, dokładne i kompletne i obejmować imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorstwa Kupującego, adres email, adres do korespondencji oraz adres do wysyłki Produktów objętych Zamówieniem na terenie Polski, numer telefonu. W trakcie wpisywania danych można dokonać rejestracji w Sklepie poprzez założenie konta klienta w celu śledzenia wszystkich swoich Zamówień i prostszego logowania. W przypadku zmiany danych zarejestrowanego Kupującego należy o niej poinformować ZPC Bałtyk lub samodzielnie dokonać zmiany poprzez aktualizację danych z poziomu konta klienta Sklepu. Przy rejestracji w Sklepie Kupujący zostanie poproszony o podanie loginu i hasła, które należy zachować w poufności i nie ujawniać ich osobom trzecim. W razie powzięcia podejrzeń przez Kupującego, że ktoś korzysta z jego hasła i/lub konta klienta, zamawiający zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować ZPC Bałtyk. Kupujący może także samodzielnie zmienić hasło, jak również w panelu swojego konta klienta wyświetlić listę ostatnio złożonych zamówień. W razie powzięcia podejrzeń przez ZPC Bałtyk, że ktoś w sposób nieuprawniony korzysta z hasła i/lub konta klienta, ZPC Bałtyk będzie uprawniona do zawieszenia takiego konta i wstrzymania się z realizacją transakcji dokonywanych za pośrednictwem takiego hasła i/lub konta klienta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

3.3 Informacje o Produktach przedstawione w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przez złożenie zamówienia na stronie, Kupujący składa ZPC Bałtyk ofertę zakupu Produktów na warunkach określonych w OWS.

3.4  Następnie ZPC Bałtyk sprawdza dostępność zamówionych Produktów i jeśli zamówione Produkty są dostępne ZPC Bałtyk nadaje Zamówieniu numer i potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego. Umowa pomiędzy Kupującym a ZPC Bałtyk zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez ZPC Bałtyk. Następnie, po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego, ZPC Bałtyk kieruje Zamówienie do realizacji (tj. przygotowuje Produkty do wysyłki lub odbioru). Informacja, że Produkty zostały przygotowane do wysyłki/ odbioru dostępne będą w mailu potwierdzającym przygotowanie zamówienia oraz na koncie klienta Kupującego, jeżeli je założył.
W przypadku, gdy Kupujący dokonał zapłaty za zamawiane Produkty już przy składaniu zamówienia, a następnie ZPC Bałtyk nie potwierdził przyjęcia Zamówienia, ZPC Bałtyk zwróci zamawiającemu uiszczoną na rzecz ZPC Bałtyk cenę Produktów objętych nieprzyjętym Zamówieniem. ZPC Bałtyk dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

4. Dostawa Produktów

4.1 ZPC Bałtyk dołoży starań, aby wysłać przyjęte Zamówienia w terminie do pięciu dni roboczych od zaksięgowania płatności dokonanej przez Kupującego

4.2 W zależności od wyboru Kupującego, zamówione Produkty będą wysyłane za pośrednictwem wybranej przez ZPC Bałtyk firmy kurierskiej pod wskazany przez zamawiającego w zamówieniu adres na terenie Polski lub będą czekały w wybranym przez Kupującego punkcie odbioru. Dostawa jest możliwa, przy dokonaniu Zamówienia o wartości co najmniej 30 zł brutto.

4.3 ZPC Bałtyk lub podmioty upoważnione przez ZPC Bałtyk mogą kontaktować się z Kupującym telefonicznie, smsem lub mailowo w celu prawidłowej realizacji Zamówienia lub dostawy zamówionych Produktów, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

4.4 Orientacyjny czas dostawy zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

4.5 Nie wysyłamy zamówień w piątek z dostawą na poniedziałek.

 

5. Sprawdzenie Produktów

5.1 Zamawiający powinien sprawdzić stan dostarczanych mu Produktów pod względem ich ilości i jakości (widoczne uszkodzenia) w momencie dostawy przez firmę kurierską i jest zobowiązany do zaznaczenia stwierdzonych niezgodności ilościowych lub widocznych uszkodzeń Produktów na dokumencie dostawy, które na dokumencie dostawy powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę oraz do zgłoszenia ZPC Bałtyk stosownej reklamacji w tym zakresie w terminie 7 dni od daty dostawy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Kupujących będących konsumentami.

 

6. Ceny, koszty dostawy i dokumenty potwierdzające zakup

6.1 Produkty będą dostarczane w cenach obowiązujących w dacie złożenia Zamówienia, wynikających z aktualnego na dzień złożenia zamówienia cennika ZPC Bałtyk publikowanego na stronie Sklepu. Ceny podane na stronie są cenami brutto, czyli zawierają one podatek VAT w obowiązującej wysokości.

6.2 Cena do zapłaty stanowić będzie: iloczyn ilości i rodzaju zamówionych Produktów i obowiązującej ceny jednostkowej poszczególnych Produktów. Dokładna cena do zapłaty będzie podana przed złożeniem Zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będzie potwierdzona w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Produktów.

6.3 Koszt dostawy pokrywa ZPC Bałtyk w przypadku Zamówień o wartości co najmniej 150 zł brutto.

6.4 W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w jednym z punktów wskazanych przez ZPC Bałtyk Kupujący nie poniesie kosztu dostawy Produktów do tego punktu,

6.5 Razem z Produktami ZPC Bałtyk dostarczy zamawiającemu, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach – fakturę VAT lub paragon fiskalny.

 

7. Zapłata ceny

7.1 W zależności od wyboru Kupującego, cena Produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:
a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem kurier wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności),
b) on-line – Kartą płatniczą on-line – możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic z poziomu strony www.zpcbaltyk.pl w systemie płatności BlueMedia,
c) on-line – przelew on-line z poziomu strony www.zpcbaltyk.pl w systemie płatności BlueMedia

7.2 Płatność dokonana jednym ze sposobów wymienionych w pk. 7.1, dokonywana jest w momencie składania Zamówienia.

7.3 Płatności są obsługiwane  przez spółkę BlueMedia.

7.4 W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, ZPC Bałtyk wyznaczy Kupującemu dodatkowy 5 dniowy (5 dni roboczych) termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Kupującego poprzez wiadomość email. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawierać będzie również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, ZPC Bałtyk odstąpi od Umowy sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, ZPC Bałtyk prześle Kupującemu na maila oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

8. Odpowiedzialność ZPC Bałtyk, odstąpienie od Umowy, zwrot, niezgodność towaru z umową.

8.1 Odpowiedzialność ZPC Bałtyk względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8.2 Kupujący, który jako konsument zawarł umowę sprzedaży Produktów ZPC Bałtyk za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3 Oświadczenie może być przez Kupującego będącego konsumentem wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@zpcbaltyk.pl lub może być wysłane pocztą na adres siedziby ZPC Bałtyk wskazany w pkt 1.1 OWS. Konsument może, ale nie jest do tego zobowiązany, skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OWS i który zostanie dostarczony konsumentowi razem z Produktami.

8.4 W razie odstąpienia od Umowy Kupujący będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Produktu na swój koszt w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu towaru należy dokonywać na następujący adres: ZPC Bałtyk ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk.

8.5 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach pkt 8 OWS nie ma zastosowania do Kupujących niebędących Konsumentami.

8.6 Konsumentowi, dokonującemu zakupu Produktu w Sklepie nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ustawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), tj. w przypadku:
gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.7 W razie odstąpienia od Umowy, Kupujący, jako Konsument zwracając przedmiot Zamówienia proszony jest o dołączenie dowodu jego zakupu. W razie odstąpienia od Umowy, a także w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, ZPC Bałtyk dostarczy Zamawiającemu fakturę korygującą (w przypadkach w których sprzedaż została udokumentowana fakturą), a Zamawiający ma obowiązek potwierdzić jej otrzymanie.

8.8 Po odstąpieniu od umowy przez Kupującego ZPC Bałtyk zwraca Kupującemu, będącemu Konsumentem zapłaconą przez niego kwotę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, przy czym ZPC Bałtyk może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania z powrotem Produktu, którego dotyczy odstąpienie, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. ZPC Bałtyk dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1 ZPC Bałtyk ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

9.2 Reklamacja dotycząca realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie lub zakupionego w tej formie Produktu  należy kierować na adres e-mail: sekretariat@zpcbaltyk.pl  lub listem  na adres siedziby ZPC Bałtyk wskazany w pkt 1.1.

9.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu Produktów i przyczynę reklamacji.

9.4 reklamacje rozpatrywane będą przez ZPC Bałtyk na podstawie OWS w terminie 14 dni od dnia doręczenia ZPC Bałtyk zgłoszenia reklamacyjnego. ZPC Bałtyk o jego decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje osobę zgłaszającą reklamację w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.5 Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w OWS w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 W razie zaistnienia sporu Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności zamawiający będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniona do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

10.3 Kupujący będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10.4 Z ZPC Bałtyk w związku ze sprzedażą za pośrednictwem Sklepu można skontaktować się w sposób następujący – listownie, wysyłając list pocztą tradycyjną na poniższy adres: ZPC Bałtyk ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk, wysyłając wiadomość email na adres: sekretariat@zpcbaltyk.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 58 51 18 000.

10.5 OWS jest jedynym dokumentem określającym zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

10.6 Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Postanowienie to jest skuteczne wobec Konsumentów pod warunkiem i w zakresie w jakim poddanie OWS prawu polskiemu jest dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11. Zgłoszenie naruszeń

Dbając o interes, bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników, Klientów, kontrahentów, dostawców i innych interesariuszy, firma ZPC mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom, wprowadziła mechanizmy wewnętrzne umożliwiające zgłaszanie nieprawidłowości.

Przesyłając zgłoszenie firma ZPC Bałtyk zapewnia pełną anonimowość. Nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowych. ZPC Bałtyk gwarantuje poufność podczas całego procesu.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa, procedur i standardów, w szczególności:

  • naruszenia ochrony prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  • naruszenia zasad kodeksu etyki
  • naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności osobistej;
  • naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
  • naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
  • działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy.

Nasze kanały raportowania za pomocą których można dokonać zgłoszenia wszelkich podejrzewanych i rzeczywistych nieprawidłowości:

  1. Pocztą tradycyjną – na adres:

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” Sp. z o.o.

  1. Spokojna 21/23

87-800 Włocławek

Z dopiskiem:  Pełnomocnik ds. etyki

  1. Dedykowany mail: etyka@zpcbaltyk.pl